Thẻ: Bán nhà Hà Nội

Tin tức bán nhà quận Hoàng Mai và Đống Đa

Các giao dịch mua bán nhà Hà Nội có được chủ yếu dựa vào các nguồn thông tin. Người tìm mua nhà Hà Nội có thể dựa vào các mối quan hệ quen biết giới thiệu, tin rao vặt trên báo giấy, nhờ môi giới hoặc là tìm kiếm thông tin qua internet. Hiện nay,

Quản lý hoạt động đấu thầu – P2

Điều 72. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu 1. Nhà thầu dự thầu có quyền kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu và nhũng vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu. 2. Người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị của nhà thầu trong đấu thầu là bên mòi thầu,

Quản lý hoạt động đấu thầu – P1

Điều 66. Nội dung quản lý nhà nước về đấu thầu 1. Ban hành, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách về đấu thầu. 2. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác đấu thầu. 3. Tổng kết, đánh giá,

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong đấu thầu

Điểu 60. Trách nhiệm của người có thẩm quyền1. Quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu, bao gồm cả hình thức chi định thầu theo quy đinh tại khoản ỉ Điều 20 của Luật này.2. Phê duxệt kế hoạch đấu thầu.3. Giải quyết kiến nghi trong đâu thầu.4. Xứ lý vi phạm pháp luật

Hợp đồng

Điều 46. Nguyên tắc xây dựng hợp đồng 1. Hợp đồng phải phù hợp với quy định Luật,  và các quy định của pháp luật có liên quan. 2. Trường hợp là nhà thầu lien danh, phải có chữ ký cua tất cà các thành viên tham gia liên danh. 3. Giá hợp đồng không

Trình tự thực hiện đấu thầu – P1

Điều 32. Chuẩn bị đấu thầu 1. Sơ tuyển nhà thầu Việc sơ tuyển nhà thầu được thực hiện theo quy định sau đây: a) Căn cứ tính chất, quy mô của gói thầu, việc sơ tuyển nhà thầu được thực hiện trước khi tổ chức đâu thầu rộng rãi nhằm chọn được các nhà

Quy định chung về đấu thầu – P2

Điều 29. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu 1. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu phải được thể hiện thông qua tiêu chuẩn đánh giá trong hồ sơ mời thầu. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự tháu gồm tiêu chuẩn đánh giá vê năng lực, kinh nghiệm trong trường hợp

Quy định chung về đấu thầu – P1

Điều 25. Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu Hồ sơ mời thầu được phát hành khi có đù các điều kiện sau đây: 1. Kế hoạch đấu thầu được duyệt; 2. Hồ sơ mời thầu được duyệt; 3. Thông báo mời thầu hoặc danh sách nhà thầu được mời tham gia đấu thầu