Thẻ: Bán nhà

Đại gia TPHCM thâu tóm đất vàng như thế nào

Một đại gia bất động sản (BĐS) vì muốn mua căn nhà mặt tiền đường Nguyễn Huệ (mặt tiền rộng 4m, và sâu 22m) có vị trí ở giữa khách sạn Duxton và tòa nhà Sunwah mà đã chọn giải pháp lấy 2 để mà gạ đổi 1, kéo dài sau nhiều tháng theo đuổi

Quản lý hoạt động đấu thầu – P2

Điều 72. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu 1. Nhà thầu dự thầu có quyền kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu và nhũng vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu. 2. Người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị của nhà thầu trong đấu thầu là bên mòi thầu,

Hợp đồng

Điều 46. Nguyên tắc xây dựng hợp đồng 1. Hợp đồng phải phù hợp với quy định Luật,  và các quy định của pháp luật có liên quan. 2. Trường hợp là nhà thầu lien danh, phải có chữ ký cua tất cà các thành viên tham gia liên danh. 3. Giá hợp đồng không

Trình tự thực hiện đấu thầu – P1

Điều 32. Chuẩn bị đấu thầu 1. Sơ tuyển nhà thầu Việc sơ tuyển nhà thầu được thực hiện theo quy định sau đây: a) Căn cứ tính chất, quy mô của gói thầu, việc sơ tuyển nhà thầu được thực hiện trước khi tổ chức đâu thầu rộng rãi nhằm chọn được các nhà

Quy định chung về đấu thầu – P2

Điều 29. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu 1. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu phải được thể hiện thông qua tiêu chuẩn đánh giá trong hồ sơ mời thầu. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự tháu gồm tiêu chuẩn đánh giá vê năng lực, kinh nghiệm trong trường hợp

Quy định chung về đấu thầu – P1

Điều 25. Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu Hồ sơ mời thầu được phát hành khi có đù các điều kiện sau đây: 1. Kế hoạch đấu thầu được duyệt; 2. Hồ sơ mời thầu được duyệt; 3. Thông báo mời thầu hoặc danh sách nhà thầu được mời tham gia đấu thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Điều 18. Đấu thầu rộng rãi1. Việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu thuộc các dự án quy định tại Điều 1 của Luật này phải áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, trừ trường hợp quy định tại các điều từ Điều 19 đến Điều 24 của Luật này.2. Đối