Đề nghị kiểm soát chặt chẽ các dự án BĐS theo quy hoạch và kế hoạch. Tháng 1/2016, số lượng giao dịch mua bán nhà đất trên thị trường  Việt Nam tiếp tục ổn định, cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều đã có khoảng 3.200 giao dịch BĐS thành công, tăng lên