Nội dung bài viết:Đề nghị kiểm soát chặt chẽ các dự án BĐS theo quy hoạch và kế hoạch.Đề nghị kiểm soát chặt chẽ các dự án BĐS theo quy hoạch và kế hoạch. Tháng 1/2016, số lượng giao dịch mua bán nhà đất trên thị trường  Việt Nam tiếp tục ổn định, cả Hà Nội