Điều 91. Công trình Xây dựng đặc thùCác công trình xây dựng đặc thù bao gồm:1. Công trình bí mật nhà nước;2. Công trình được xây dựng theo lệnh khẩn cấp;3. Công trình tạm.Điều 92. xây dựng công trình bí mật nhà nước1. Công trình bí mật nhà nước được xây dựng theo yêu cầu