Điều 39. Thẩm định, quyết định đầu tư dự án đầu tư Xây dựng công trình1. Dự án đầu tư xây dựng công trình trước khi quyết định đầu tư phải được thẩm định theo quy định của Chính phủ.2. Thủ tướng Chính phú quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng