Thẻ: dự án đầu tư

Dự án đầu tư xây dựng công trình – P3

Điều 42. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu tư vấn lậpdự án đầu tư Xây dựng công trình1. Nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình có các quyền sau đây:a) Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc lập dự án

Dự án đầu tư xây dựng công trình – P2

Điều 39. Thẩm định, quyết định đầu tư dự án đầu tư Xây dựng công trình1. Dự án đầu tư xây dựng công trình trước khi quyết định đầu tư phải được thẩm định theo quy định của Chính phủ.2. Thủ tướng Chính phú quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng

Dự án đầu tư xây dựng công trình

Điều 35. Dự án đầu tu Xây dựng công trình1. Khi đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư xây dựng công trình phải lập dự án để xem xét, đánh giá hiệu quả về kinh tế – xã hội của dự án, trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản