Điều 69. Yêu cầu đối với giải phóng mặt bằng Xây dựng công trìnhViệc giải phóng mặt bằng xây dựng công trình phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:1. Việc giải phóng mặt bằng xây dựng phải được lập thành phương án. Phương án giải phóng mặt bằng xây dựng được thể hiện trong