Thẻ: hợp đồng xây dựng

Hợp đồng

Điều 46. Nguyên tắc xây dựng hợp đồng 1. Hợp đồng phải phù hợp với quy định Luật,  và các quy định của pháp luật có liên quan. 2. Trường hợp là nhà thầu lien danh, phải có chữ ký cua tất cà các thành viên tham gia liên danh. 3. Giá hợp đồng không

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Điều 107. hợp đồng trong hoạt động Xây dựng1. Hợp đồng trong hoạt động xây dựng được xác lập cho các công việc lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế công trình, giám sát, thi công xây dựng công trình, quản lý