Điều 119. khen thưởngTổ chức, cá nhân có thành tích trong quản lý, hoạt động Xây dựng thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.Điều 120. xử lý vi phạm1. Người nào có hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan thì