Thẻ: luật đấu thầu

Luật đấu thầu – Những quy định chung – P2

24. Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế bao gồm các yêu cầu cho một gói thầu làm căn cứ pháp lý để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu đánh giá hồ sơ dự

Luật đấu thầu – Những quy định chung – P1

Điều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định về các hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp đối với gói thầu thuộc các dự án sau đày:1. Dự án sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên cho mục

Luật Xây dựng năm 2003 – Những quy định chung – P2

Điều 4. Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động xây dựngTổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng phải tuân theo các nguyên tắc cơ bản sau đây:1. Bảo đảm xây dựng công trình theo quy hoạch, thiết kế; bảo đảm mỹ quan công trình, bảo vệ môi trường và cảnh quan chung; phù hợp

Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Đất đai

1. Khoản 20 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:“20. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà