1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 132 như sau:“1. Đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật”.2. Thay cụm từ “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở” tại các Điều 10,