Thẻ: luật xây dựng năm 2003

Luật Xây dựng năm 2003 – Những quy định chung – P2

Điều 4. Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động xây dựngTổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng phải tuân theo các nguyên tắc cơ bản sau đây:1. Bảo đảm xây dựng công trình theo quy hoạch, thiết kế; bảo đảm mỹ quan công trình, bảo vệ môi trường và cảnh quan chung; phù hợp

Luật Xây dựng năm 2003 – Những quy định chung – P1

luật xây dựng năm 2003được sửa đổi bổ sung năm 2009(*>Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoù xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001ỈQH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỷ họp thứ 10;Luật này quy đinh