Điều 111. Nội dung quản lý nhà nước về Xây dựng1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển các hoạt động xây dựng.2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bán quy phạm pháp luật về xây dựng.3. Ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng.4. Quản