Thẻ: quy định

Luật đấu thầu – Những quy định chung – P4

Điều 12. Các hành vi bị cấm trong đấu thầu1. Đưa, nhận hoặc đòi hỏi bất cứ thứ gì có giá trị của cá nhân và tổ chức có liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng dẫn đến những hành động thiếu trung thực, không khách quan trong việc

Luật đấu thầu – Những quy định chung – P3

Điều 7. Tư cách hựp lệ của nhà thầu là tổ chứcNhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi có dứ các điều kiện sau đây:1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư được cấp theo quy định của pháp luật hoặc cóquyết định thành lập đối

Luật đấu thầu – Những quy định chung – P2

24. Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế bao gồm các yêu cầu cho một gói thầu làm căn cứ pháp lý để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu đánh giá hồ sơ dự

Luật đấu thầu – Những quy định chung – P1

Điều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định về các hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp đối với gói thầu thuộc các dự án sau đày:1. Dự án sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên cho mục