Điều 28. Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng điếm dân cư nông thôn1. Uỷ ban nhân dân cấp xã lập nhiệm vụ quy hoạch xây dụng điểm dân cư nông thôn, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và trình uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.2. Nội dung nhiệm vụ quy