Thẻ: quy hoạch xây dựng đô thị

Quy hoạch xây dựng đô thị – P2

Điều 24. Nội dung quy hoạch chi tiết xây dựng đỏ thị1. Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị phải bảo đảm các nội dung chính sau đây:a) Xác định mặt bằng, diện tích đất xây dựng các loại công trình trong khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị;b) Xác

Quy hoạch xây dựng đô thị – P1

Điều 19. Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị1. Trách nhiệm lập nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị được quy định như sau:a) Bộ Xây dựng lập nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng các đô thị mới liên tỉnh, các khu công nghệ cao, các khu kinh tế đặc