Điều 15. Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng1. Trách nhiệm lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng được quy định như sau:a) Bộ Xây dựng lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng đối với những vùng trọng điểm, vùng liên tỉnh và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sau khi có ý