Thẻ: quy hoạch xây dựng

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Điều 18. Đấu thầu rộng rãi1. Việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu thuộc các dự án quy định tại Điều 1 của Luật này phải áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, trừ trường hợp quy định tại các điều từ Điều 19 đến Điều 24 của Luật này.2. Đối

Lựa chọn nhà thầu xây dựng – P2

Điều 102. Lựa chọn nhà thầu thiết kê kiến trúc cống trình Xây dựng1. Việc lựa chọn nhà thầu thiết kế kiến trúc công trình xây dựng được thực hiện đối với các công trình xây dựng quy định tại Điều 55 của Luật này.2. Tác giả của phương án thiết kế kiến trúc được

Lựa chọn nhà thầu xây dựng – P1

Điều 95. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động Xây dựng1. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng được thực hiện đối với các công việc, nhóm công việc hoặc toàn bộ công việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết

Xây dựng các công tình đặc thù

Điều 91. Công trình Xây dựng đặc thùCác công trình xây dựng đặc thù bao gồm:1. Công trình bí mật nhà nước;2. Công trình được xây dựng theo lệnh khẩn cấp;3. Công trình tạm.Điều 92. xây dựng công trình bí mật nhà nước1. Công trình bí mật nhà nước được xây dựng theo yêu cầu

Thi công xây dựng công trình – P3

Điều 81. Thanh toán, quyết toán trong hoạt động Xây dựng1. Nhà thầu có trách nhiệm lập hồ sơ thanh toán, quyết toán khối lượng công việc đã thực hiện. Chủ đầu tư xây dựng công trình phải thanh toán cho nhà thầu theo khối lượng công việc được nghiệm thu.2. Chủ đầu tư xây

Thi công xây dựng công trình – P2

Điều 76. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thi côngXây dựng công trình1. Nhà thầu thi công xây dựng công trình có các quyền sau đây:a) Từ chối thực hiện những yêu cầu trái pháp luật;b) Đề xuất sửa đổi thiết kế cho phù hợp với thực tế để bảo đảm chất lượng và

Thi công xây dựng công trình – P1

Điều 72. Điều kiện đế khởi công Xây dựng công trìnhCông trình xây dựng chỉ được khởi công khi đáp ứng các điều kiện sau đây:1. Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc tùng phần theo tiến độ xây dựng do chủ đầu tư xây dựng công trình và nhà thầu

Giải phóng mặt bằng xây dựng công trình

Điều 69. Yêu cầu đối với giải phóng mặt bằng Xây dựng công trìnhViệc giải phóng mặt bằng xây dựng công trình phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:1. Việc giải phóng mặt bằng xây dựng phải được lập thành phương án. Phương án giải phóng mặt bằng xây dựng được thể hiện trong

Giấy phép xây dựng

Điều 62. Giấy phép Xây dựng1. Trước khi khởi công xây dựng công trình chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng, trừ trường hợp xây dựng các công trình sau đây:a) Công trình thuộc bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, công trình tạm phục vụ xây dựng

Thiết kế xây dựng công trình – P2

Điều 57. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc thiết kê xây dựng công trình1. Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc thiết kế xây dựng công trình có các quyền sau đây:a) Được tự thực hiện thiết kế xây dựng công trình khi có đủ