Thẻ: thi công

Thi công xây dựng công trình – P3

Điều 81. Thanh toán, quyết toán trong hoạt động Xây dựng1. Nhà thầu có trách nhiệm lập hồ sơ thanh toán, quyết toán khối lượng công việc đã thực hiện. Chủ đầu tư xây dựng công trình phải thanh toán cho nhà thầu theo khối lượng công việc được nghiệm thu.2. Chủ đầu tư xây

Thi công xây dựng công trình – P2

Điều 76. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thi côngXây dựng công trình1. Nhà thầu thi công xây dựng công trình có các quyền sau đây:a) Từ chối thực hiện những yêu cầu trái pháp luật;b) Đề xuất sửa đổi thiết kế cho phù hợp với thực tế để bảo đảm chất lượng và

Thi công xây dựng công trình – P1

Điều 72. Điều kiện đế khởi công Xây dựng công trìnhCông trình xây dựng chỉ được khởi công khi đáp ứng các điều kiện sau đây:1. Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc tùng phần theo tiến độ xây dựng do chủ đầu tư xây dựng công trình và nhà thầu