Thẻ: thiết kế xây dựng

Thiết kế xây dựng công trình – P2

Điều 57. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc thiết kê xây dựng công trình1. Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc thiết kế xây dựng công trình có các quyền sau đây:a) Được tự thực hiện thiết kế xây dựng công trình khi có đủ

Thiết kế xây dựng công trình – P1

Điều 52. Yêu cầu đối với thiết kế xây dựng công trình1. thiết kế xây dựng công trình phải bảo đảm các yêu cầu chung sau đây:a) Phù hợp với quy hoạch xây dựng, cảnh quan, điều kiện tự nhiên và các quy định về kiến trúc; dự án đầu tư xây dựng công trình