Thẻ: xây dựng công trình

Khen thưởng và xử lý vi phạm

Điều 119. khen thưởngTổ chức, cá nhân có thành tích trong quản lý, hoạt động Xây dựng thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.Điều 120. xử lý vi phạm1. Người nào có hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan thì

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Điều 107. hợp đồng trong hoạt động Xây dựng1. Hợp đồng trong hoạt động xây dựng được xác lập cho các công việc lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế công trình, giám sát, thi công xây dựng công trình, quản lý

Lựa chọn nhà thầu xây dựng – P1

Điều 95. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động Xây dựng1. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng được thực hiện đối với các công việc, nhóm công việc hoặc toàn bộ công việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết

Xây dựng các công tình đặc thù

Điều 91. Công trình Xây dựng đặc thùCác công trình xây dựng đặc thù bao gồm:1. Công trình bí mật nhà nước;2. Công trình được xây dựng theo lệnh khẩn cấp;3. Công trình tạm.Điều 92. xây dựng công trình bí mật nhà nước1. Công trình bí mật nhà nước được xây dựng theo yêu cầu

Thi công xây dựng công trình – P3

Điều 81. Thanh toán, quyết toán trong hoạt động Xây dựng1. Nhà thầu có trách nhiệm lập hồ sơ thanh toán, quyết toán khối lượng công việc đã thực hiện. Chủ đầu tư xây dựng công trình phải thanh toán cho nhà thầu theo khối lượng công việc được nghiệm thu.2. Chủ đầu tư xây

Thi công xây dựng công trình – P2

Điều 76. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thi côngXây dựng công trình1. Nhà thầu thi công xây dựng công trình có các quyền sau đây:a) Từ chối thực hiện những yêu cầu trái pháp luật;b) Đề xuất sửa đổi thiết kế cho phù hợp với thực tế để bảo đảm chất lượng và

Thi công xây dựng công trình – P1

Điều 72. Điều kiện đế khởi công Xây dựng công trìnhCông trình xây dựng chỉ được khởi công khi đáp ứng các điều kiện sau đây:1. Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc tùng phần theo tiến độ xây dựng do chủ đầu tư xây dựng công trình và nhà thầu

Giải phóng mặt bằng xây dựng công trình

Điều 69. Yêu cầu đối với giải phóng mặt bằng Xây dựng công trìnhViệc giải phóng mặt bằng xây dựng công trình phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:1. Việc giải phóng mặt bằng xây dựng phải được lập thành phương án. Phương án giải phóng mặt bằng xây dựng được thể hiện trong

Thiết kế xây dựng công trình – P2

Điều 57. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc thiết kê xây dựng công trình1. Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc thiết kế xây dựng công trình có các quyền sau đây:a) Được tự thực hiện thiết kế xây dựng công trình khi có đủ