Thẻ: Xây dựng

Quy định chung về đấu thầu – P1

Điều 25. Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu Hồ sơ mời thầu được phát hành khi có đù các điều kiện sau đây: 1. Kế hoạch đấu thầu được duyệt; 2. Hồ sơ mời thầu được duyệt; 3. Thông báo mời thầu hoặc danh sách nhà thầu được mời tham gia đấu thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Điều 18. Đấu thầu rộng rãi1. Việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu thuộc các dự án quy định tại Điều 1 của Luật này phải áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, trừ trường hợp quy định tại các điều từ Điều 19 đến Điều 24 của Luật này.2. Đối

Khen thưởng và xử lý vi phạm

Điều 119. khen thưởngTổ chức, cá nhân có thành tích trong quản lý, hoạt động Xây dựng thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.Điều 120. xử lý vi phạm1. Người nào có hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan thì

Quản lý nhà nước về xây dựng

Điều 111. Nội dung quản lý nhà nước về Xây dựng1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển các hoạt động xây dựng.2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bán quy phạm pháp luật về xây dựng.3. Ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng.4. Quản

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Điều 107. hợp đồng trong hoạt động Xây dựng1. Hợp đồng trong hoạt động xây dựng được xác lập cho các công việc lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế công trình, giám sát, thi công xây dựng công trình, quản lý

Lựa chọn nhà thầu xây dựng – P2

Điều 102. Lựa chọn nhà thầu thiết kê kiến trúc cống trình Xây dựng1. Việc lựa chọn nhà thầu thiết kế kiến trúc công trình xây dựng được thực hiện đối với các công trình xây dựng quy định tại Điều 55 của Luật này.2. Tác giả của phương án thiết kế kiến trúc được

Lựa chọn nhà thầu xây dựng – P1

Điều 95. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động Xây dựng1. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng được thực hiện đối với các công việc, nhóm công việc hoặc toàn bộ công việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết

Xây dựng các công tình đặc thù

Điều 91. Công trình Xây dựng đặc thùCác công trình xây dựng đặc thù bao gồm:1. Công trình bí mật nhà nước;2. Công trình được xây dựng theo lệnh khẩn cấp;3. Công trình tạm.Điều 92. xây dựng công trình bí mật nhà nước1. Công trình bí mật nhà nước được xây dựng theo yêu cầu

Thi công xây dựng công trình – P3

Điều 81. Thanh toán, quyết toán trong hoạt động Xây dựng1. Nhà thầu có trách nhiệm lập hồ sơ thanh toán, quyết toán khối lượng công việc đã thực hiện. Chủ đầu tư xây dựng công trình phải thanh toán cho nhà thầu theo khối lượng công việc được nghiệm thu.2. Chủ đầu tư xây